Praktyczne problemy z zakresu Prawa wekslowego

Praktyczne problemy z zakresu Prawa wekslowego:

Nabyłem weksel in blanco od pierwszego posiadacza. Do weksla dołączona była deklaracja wekslowa, ale jak się później okazało weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją. Czy mogę liczyć na ściągnięcie kwoty wskazanej na wekslu od dłużnika?

ODPOWIEDŹ.

Jestem wystawcą weksla in blanco, weksel poręczyła inna osoba. Do weksla dołączona została deklaracja wekslowa. Czy w wypadku, jeśli weksel zostanie wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową będę zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w dokumencie wekslowym ?

ODPOWIEDŹ.

Jestem remitentem weksla in blanco. Do weksla została dołączona deklaracja wekslowa w której zawarto zapis że weksel może zostać uzupełniony w każdym czasie. Czy są jakieś ramy czasowe, w których powinienem uzupełnić weksel?

ODPOWIEDŹ.

Poręczyłam weksel in blanco wraz ze swoim mężem. Na wekslu zawarto klauzulę, że poręczamy do kwoty 20.000 złotych, do 28 miesięcy. Czy takie poręczenie jest ważne?

ODPOWIEDŹ.

Dwa lata temu zawarłem umowę leasingu operacyjnego. W ramach tej umowy na rzecz leasingodawcy zastrzeżono zapis, iż w wypadku opóźnienia ze spłatą raty leasingu leasingodawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych. Ponadto, w wypadku, gdy leasingobiorca opóźnia się z zapłatą raty powyżej 30 dni leasingodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, przy czym w wypadku odstąpienia od umowy leasingu leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania umownego którego wysokość równa jest pozostałym ratom leasingowym. Na zabezpieczenie niniejszej umowy wystawiłem weksel in blanco. Cztery miesiące temu, z przyczyn ode mnie niezależnych, zaprzestałem spłat rat leasingowych i leasingodawca odstąpił od umowy. Jednocześnie, wypełnił weksel na kwotę pozostałych rat i wystąpił do sądu wydanie nakazu zapłaty, na podstawie uzupełnionego weksla. Czy mam jakieś możliwości obrony ?

ODPOWIEDŹ.

W związku z zawartą przeze mnie umową dystrybucyjną wystawiłem na rzecz kontrahenta weksel in blanco. Do weksla była dołączona deklaracja wekslowa. Trzy dni temu otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydany na podstawie uzupełnionego weksla. Po dokonanej analizie stwierdziłem że weksel został wypełniony niezgodnie z załączoną deklaracją. Czy sąd miał prawo wydać nakaz zapłaty pomimo faktu, iż weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją ?

ODPOWIEDŹ.

Mój mąż wystawił na rzecz swojego kontrahenta weksel in blanco. Czy w wypadku wypełnienia tego weksla i wystąpienia do sądu o zapłatę, będziemy ponosić odpowiedzialność całym naszym majątkiem ?

ODPOWIEDŹ.

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Jakiś czas temu mój wspólniczka wystawiła weksel in blanco na rzecz naszego kontrahenta, podpisując się jako wspólnik spółki cywilnej. W chwili obecnej jesteśmy z tym kontrahentem w sporze, przy czym kontrahent grozi nam wypełnieniem weksla. Czy wspólniczka mogła sama wystawić kontrahentowi weksel ? Czy w związku z faktem, że nie podpisałem weksla wystawionego weksla jako wspólnik spółki cywilnej, będę także ponosił odpowiedzialność, jeśli kontrahent wypełni weksel i będzie domagał się zapłaty ?

ODPOWIEDŹ.

Mój kontrahent przedstawił mi do podpisu weksel, przy czym znajduje się tam stwierdzenie „bez protestu”. Czy takie stwierdzenie wywołuje dla mnie, jako wystawcy weksla jakieś skutki ?

ODPOWIEDŹ.

Kontrahent wystawił na moją rzecz weksel in blanco, przy czym podpisał się nieczytelną parafą. Czy taki weksel jest ważny?

ODPOWIEDŹ.

Jestem wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji poręczył w imieniu Spółki weksel który sam wystawił celem zabezpieczenia swoich prywatnych długów. Czynność ta odbyła się bez zgody wspólników. Czy spółka będzie ponosić z tego tytułu odpowiedzialność?

ODPOWIEDŹ.

Czy porozumienie/deklaracja wekslowa musi zawsze być sporządzona w formie pisemnej ?

ODPOWIEDŹ.

Wystawiliśmy z żoną weksel własny opiewający na kwotę 20 000, przy czym nie oznaczyliśmy waluty w jakiej ma być wypłacony. Czy wierzyciel może dowolnie wybrać walutę?

ODPOWIEDŹ.

Jestem przedsiębiorcą, zaginął mi weksel wystawiony przez kontrahenta. Podejrzewam że uległ zniszczeniu, ale dysponuję odpisem notarialnym tego dokumentu. Czy mogę na tej podstawie wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty?

ODPOWIEDŹ.

Dysponuję wystawionym wekslem, na którym widnieje suma 20 000, zaś słownie „dwanaście tysięcy”. Jaka kwota powinna zostać zapłacona na podstawie takiego dokumentu?

ODPOWIEDŹ.