W jakim terminie można wypełnić weksel in blanco?

 

Jestem remitentem weksla in blanco. Do weksla została dołączona deklaracja wekslowa, w której zawarto zapis że weksel może zostać uzupełniony w każdym czasie. Czy są jakieś ramy czasowe, w których powinienem uzupełnić weksel?

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie „o treści prawa wypełnienia weksla in blanco, jak i o zasięgu czasowym tego prawa decyduje treść porozumienia stron czy deklaracji wekslowej (jeżeli została sporządzona). Przyjmuje się przy tym, że w razie wątpliwości, należy interpretować porozumienie wekslowe na korzyść dłużnika, co oznacza m.in. zastosowanie domniemania, że uprawnienie do wypełnienia weksla istnieje do momentu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Warto dodać, że samo uprawnienie do wypełnienie weksla, jako prawo kształtujące, nie ulega przedawnieniu” (tak: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 grudnia 2005 r. V CK 466/2005).

Warto jednakże pamiętać, że „treścią upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest objęte jedynie uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Także w przypadkach użycia przez strony zwrotu mówiącego o tym, że wręczony weksel in blanco może być uzupełniony w każdym czasie, będzie chodziło na ogół o dowolną chwilę – ale tylko przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu” (tak: Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2006 roku IV CSK 15/2005, oraz Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 14 lipca 2006 roku, II CSK 75/2006).

>>> WSTECZ