Egzekucja z weksla a odpowiedzialność majątkowa małżeńska

 

Mój mąż wystawił na rzecz swojego kontrahenta weksel in blanco. Czy w wypadku wypełnienia tego weksla i wystąpienia do sądu o zapłatę, będziemy ponosić odpowiedzialność całym naszym majątkiem?

Zgodnie z generalną zasadą, wynikającą z art. 36 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego („k.r.o.”), każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, w związku z czym każdy ze współmałżonków jest także uprawniony do wystawienia weksla.

Warto jednakże zaznaczyć, iż zastrzeżenia może budzić kwestia ewentualnej egzekucji z majątku wspólnego współmałżonków, albowiem zgodnie z art. 41 § 1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o., a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż jeśli nie podpisywała Pani dokumentu weksla, tudzież jeśli nie wyrażała Pani zgody na zaciągnięcie takiego zobowiązania przez męża (zazwyczaj taka zgoda znajduje się na odwrocie weksla), to odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z weksla będzie ponosił mąż w zakresie wskazanym w § 2 art. 41 k.r.o.

>>> WSTECZ