Porozumienie wekslowe – w jakiej formie?

 

Czy porozumienie wekslowe /deklaracja wekslowa musi zawsze być sporządzona w formie pisemnej?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, prawo wekslowe nie przewiduje specjalnych obostrzeń, co do formy porozumienia i może być ono także dorozumiane. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r. IV CK 62/2003, stwierdzając, iż „Porozumienie wekslowe (art. 10 prawa wekslowego) nie wymaga szczególnej formy i może być wyrażone w jakikolwiek sposób (art. 60 k.c.), a jego interpretacja podlega ogólnym regułom wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c.). […]”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1998 r. III CKN 531/97 stanowi natomiast, że „artykuł 10 prawa wekslowego nie wymaga szczególnej formy porozumienia wekslowego, może być ono osiągnięte także w sposób dorozumiany. W takim jednak wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to być przejaw woli, który w świetle okoliczności towarzyszących, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią tej czynności prawnej (art. 60 k.c.).

>>> WSTECZ