Spółka cywilna a weksel. Odpowiedzialność wspólnika za weksel wystawiony przez innego wspólnika spółki cywilnej

 

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Jakiś czas temu mój wspólniczka wystawiła weksel in blanco na rzecz naszego kontrahenta, podpisując się jako wspólnik spółki cywilnej. W chwili obecnej jesteśmy z tym kontrahentem w sporze, przy czym kontrahent grozi nam wypełnieniem weksla. Czy wspólniczka mogła sama wystawić kontrahentowi weksel ? Czy w związku z faktem, że nie podpisałem weksla wystawionego weksla jako wspólnik spółki cywilnej, będę także ponosił odpowiedzialność, jeśli kontrahent wypełni weksel i będzie domagał się zapłaty ?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2000 roku, II CKN 298/2000, należy stwierdzić, iż każdy wspólnik spółki cywilnej jest upoważniony do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Dlatego też jeśli w umowie spółki nie znajduje się żaden zapis ograniczający prawo wspólniczki do prowadzenia spraw, to należy uznać, iż była on umocowana do wystawienia weksla kontrahentowi.

Odnosząc się do drugiego z zadanych pytań, należy stwierdzić, iż zobowiązanie wynikające z weksla została zaciągnięte w imieniu spółki w związku z czym odpowiedzialność z tytułu niniejszego zobowiązania ponosić będą zgodnie z art. 864 k.c. wspólnicy spółki cywilnej solidarnie.

>>> WSTECZ