Weksel in blanco wypełniony niezgodnie z deklaracją – sytuacja wystawcy weksla

 

Jestem wystawcą weksla in blanco, weksel poręczyła inna osoba. Do weksla dołączona została deklaracja wekslowa. Czy w wypadku, jeśli weksel zostanie wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową będę zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w dokumencie wekslowym ?

Odnosząc się do przedstawionego wyżej pytania należy stwierdzić, iż zgodnie ze zdaniem przedstawionym w doktrynie i judykaturze, „przy wekslu in blanco dłużnik wekslowy jest w gorszej sytuacji, bo wierzy, że będzie on wypełniony zgodnie z porozumieniem” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna V CSK 71/2007).

Powyższe mogłoby wskazywać, iż wystawca weksla w wypadku wypełnienia weksla przez remitenta będzie zobowiązany do zapłaty błędnej kwoty, jednakże powyższą kwestię rozstrzygnął na korzyść wystawcy weksla Sąd Najwyższy w Wyroku Izby Karnej VCSK 71/2008, stwierdzając, iż „nabywający weksel in blanco od pierwszego posiadacza powinien się upewnić, czy dokument został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową. Jeśli tego nie zrobi i okaże się, że pierwszy posiadacz, czyli remitent, wypełnił go niezgodnie z tą deklaracją, nabywca weksla nie może liczyć na ściągnięcie wpisanej na nim kwoty od dłużnika – wystawcy weksla.”

Warto także zaznaczyć, iż w niniejszym wypadku uprawnienie do podnoszenia zrzutu niezgodnego z deklaracją wekslową wypełnienia weksla przysługiwać będzie w ograniczonym zakresie także poręczycielowi, bowiem zgodnie z wyrokiem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2006 roku , sygn. akt V CSK 101/2006, „poręczyciel, który udzielił poręczenia na wekslu in blanco, może – do czasu indosowania weksla przez remitenta – powoływać się na wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem”.

Warto także pamiętać, iż nieprawidłowe wypełnienie weksla in blanco nie zwalnia wystawcy i poręczyciela w całości od zapłaty sumy wekslowej, zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym w judykaturze „w razie naruszenia upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco przez wpisanie wyższej sumy od kwoty wierzytelności, dla której zabezpieczenia weksel in blanco został wręczony, osoba na nim podpisana staje się zobowiązana wekslowo w granicach, w jakich tekst weksla jest zgodny z upoważnieniem” /Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2006 roku V CSK 70/2006/.

>>> WSTECZ