Realizacja weksla z umowy leasingu – jak leasingobiorca może się bronić?

 

Dwa lata temu zawarłem umowę leasingu operacyjnego. W ramach tej umowy na rzecz leasingodawcy zastrzeżono postanowienie, iż w wypadku opóźnienia ze spłatą raty leasingu leasingodawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych. Ponadto, w wypadku, gdy leasingobiorca opóźnia się z zapłatą raty powyżej 30 dni leasingodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, przy czym w wypadku odstąpienia od umowy leasingu leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania umownego, którego wysokość równa jest pozostałym ratom leasingowym. Na zabezpieczenie niniejszej umowy wystawiłem weksel in blanco. Cztery miesiące temu, z przyczyn ode mnie niezależnych, zaprzestałem spłat rat leasingowych i leasingodawca odstąpił od umowy. Jednocześnie wypełnił weksel na kwotę pozostałych rat i wystąpił do sądu wydanie nakazu zapłaty, na podstawie uzupełnionego weksla. Czy mam jakieś możliwości obrony?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie należy rozpatrzyć dwie sprawy.

Po pierwsze, rozważenia wymaga kwestia legalności dokonania legalności postanowienia pozwalającego na zastrzeżenie kary umownej do świadczenia pieniężnego, jakim jest konieczność zapłaty rat leasingowych. Zgodnie bowiem z art. 483 kodeksu cywilnego (a contrario), niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w stosunku do świadczenia pieniężnego – a takim świadczeniem po stronie leasingobiorcy jest bezsprzecznie zapłata rat leasingowych.

Po drugie, należy rozważyć kwestię możliwości wypełnienia weksla in blanco na kwotę wynikającą z niedopuszczalnego zastrzeżenia kary umownej w stosunku do świadczenia pieniężnego. Powyższe zagadnienie bowiem było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż „jeżeli porozumienie wekslowe zawarto na podstawie umowy w części nieważnej, jako sprzecznej z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, to wypełnienie weksla na sumę wynikającą z takiej nieważnej umowy może być uznane za niezgodne z tym porozumieniem” (tak: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 18 sierpnia 2005 roku V CK 90/2005).

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż istnieje możliwość zgłoszenia zarzutu od nakazu zapłaty, przy czym uzasadnieniem dla złożenia powyższego będzie fakt uzupełnienia weksla na podstawie nieważnych postanowień umowy.

>>> WSTECZ