Porozumienie wekslowe

Porozumienie wekslowe

Porozumienie wekslowe (art. 10 prawa wekslowego) nie wymaga szczególnej formy i może być wyrażone w jakikolwiek sposób (art. 60 kc), a jego interpretacja podlega ogólnym regułom wykładni oświadczeń woli (art. 65 kc).

Porozumienie wekslowe może zostać zawarte w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany. W takim jednak wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to być przejaw woli, który w świetle okoliczności towarzyszących, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią tej czynności prawnej (art. 60 kc).