Remitent

 

Remitent (wekslobiorca) jest to pierwszy posiadacz weksla, na którego zlecenie lub rzecz weksel ma zostać wypłacony. Remitent jest wierzycielem wekslowym, jednak może stać się dłużnikiem wekslowym, kiedy przeniesie prawa wynikające z weksla na inną osobę podpisując się na wekslu w charakterze indosanta.