Indos wekslowy

 

Indos jest oświadczeniem woli o przeniesieniu przez indosanta (uprawnionego wierzyciela wekslowego) na indosatariusza (nabywcę) praw z weksla. Pierwszym indosantem musi być remitent.

Indos przenosi wszystkie prawa z wekslu. Indos częściowy jest nieważny.

Indos powinien być bezwarunkowy. Warunki, od których uzależniono indos, uważa się za nienapisane.

Indos powinien być napisany na wekslu lub na załączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku) i podpisany przez indosanta. Do ważności dokonania indosu wymagane jest wpisanie nazwy/nazwiska osoby na którą przenoszony jest weksel a także wydanie posiadania weksla. Można także pozostawić puste miejsce zamiast wpisania nazwiska indosatariusza – w takim wypadku jest to indos in blanco. Zgodnie z art. 11 ustawy pr. weksl. każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. W wypadku jeśli weksel zawiera klauzulę „nie na zlecenie”, to możliwe jest przeniesienie weksla tylko za pomocą przelewu.