Deklaracja wekslowa

 

Deklaracja wekslowa jest to porozumienie dołączane do weksla in blanco, zawierające postanowienia dotyczące sposobu wypełnienia weksla. W deklaracji wekslowej strony uzgadniają w jakiej sytuacji oraz w jaki sposób weksel może być wypełniony i przedstawiony do zapłaty.

Złożenie deklaracji wekslowej nie jest warunkiem powstania i ważności zobowiązania wekslowego, ponieważ ustala ona tylko sposób określenia przyszłego długu. Nawet brak takiej deklaracji, kiedy umowa przewiduje jej wystawienie, nie powoduje nieważności zobowiązania wekslowego.

Następstwem wystawienia deklaracji wekslowej jest tylko możliwość podnoszenia przez dłużnika wekslowego zarzutów w razie wypełnienia weksla niezgodnie z jej treścią.