Wzory dokumentów wekslowych

Wzory dokumentów wekslowych

Dokument weksla: wzór
Podpisdanie weksla: : wzór 1wzór 2wzór 3wzór 4wzór 5wzór 6wzór 7
Weksel in blanco: wzór 1wzór 2wzór 3wzór 4wzór 5wzór 6wzór 7
Deklaracja do weksla in blanco: wzór
Weksel gwarancyjny: wzór 1wzór 2
Wezwanie do wykupu weksla: wzór
Indos imienny – awers: wzór
Indos na okaziciela i indos in blanco – rewers: wzór
Nieprzerwany ciąg indosów – rewers: wzór
Zakaz indosowania – awers: wzór
Umowa przelewu wierzytelności: wzór
Poręczenie z weksla: wzór 1wzór 2wzór 3wzór 4wzór 5wzór 6wzór 7wzór 8wzór 9
Weksel z poręczeniem wekslowym i indosem: wzór
Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego: wzór
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla: wzór
Wniosek o umorzenie weksla: wzór

Opracowanie: Presspublica Sp. z o.o.