Avalista (poręczyciel wekslowy)

 

Avalista (poręczyciel wekslowy) jest to osoba która udzieliła poręczenia weksla. Zgodnie z art. 30 pr. weksl. poręczyciel może poręczyć za całość sumy wekslowej i tym samym odpowiada za zapłacenie sumy wekslowej w takim samym stopniu jak dłużnik za którego poręczył.

Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej.

Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z wekslu.

Zobowiązanie poręczycieli, oparte na przepisach prawa wekslowego, określa deklaracja wekslowa, wyrażająca wolę stron w przedmiocie zakresu i wysokości zabezpieczenia zapłaty. Obciążenie poręczycieli wekslowych trwa do czasu rozliczenia się dłużnika i jest solidarne.

Poręczyciel wekslowy może powoływać się na wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem do czasu indosowania weksla przez remitenta.

Poręczyciel wekslowy może uchylić się od skutków prawnych udzielonego poręczenia, jeśli działanie remitenta nosi cechy podstępu.