Klauzule wekslowe

Klauzule wekslowe

Poniżej wskazujemy ważniejsze klauzule, z jakimi można spotkać się na wekslach, wraz z omówieniem ich znaczenia i podstaw prawnych:

Klauzula „płatne u […], płatne przez […], płatne w […]”

Zgodnie z art. 4 oraz art. 27 ustawy Prawo wekslowe powyższe klauzule są oznaczeniem domicylianta, czyli osoby w miejscu/lokalu której ma nastąpić wykup weksla.

Klauzula „W […] po okazaniu zapłacę sumę […] z odsetkami […]% „

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo wekslowe, w wekslu płatnym z okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, wystawca może zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej, przy czym suma odsetek powinna być określona w wekslu – niedopuszczalne zatem jest określenie np.: we wysokości odsetek ustawowych.

Klauzula „bez obliga za przyjęcie”, „bez odpowiedzialności za przyjęcie”, „bez obliga”, „bez odpowiedzialności”

Na podstawie powyższej klauzuli wystawca weksla zwalania się, do czasu nadejścia terminu zapłaty weksla, z zapłaty sumy wekslowej, w wypadku odmowy jej zapłaty przez trasata przed terminem wymagalności weksla.

Klauzula „nie na zlecenie”, „bez indosu”

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo wekslowe powyższa klauzula oznacza, iż weksel nie może być przenoszony przez indos.

Klauzula „weksel przedstawić do przyjęcia w dniu”, „weksel przedstawić do przyjęcia do dnia”

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4, oraz art. 44 ust. 1 ustawy Prawo wekslowe w wekslu trasowanym można zastrzec, iż weksel ma być przedstawiony do przyjęcia z oznaczeniem lub bez oznaczenia terminu. Nieprzedstawienie do przyjęcia weksla w oznaczonym terminie, bądź po tym terminie będzie oznaczać, iż posiadacz weksla traci prawo do zwrotnego poszukiwania z powodu nieprzyjęcia weksla w stosunku do wszystkich zobowiązanych (jeśli klauzulę zawarł wystawca) lub w stosunku do indosanta (jeśli to on umieścił klauzulę).

Klauzula „nie przedstawiać do przyjęcia przed dniem […]”

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 56 ustawy Prawo wekslowe, wystawca może zastrzec by nie przedstawiano weksla do przyjęcia – jeśli jednak trasat przedstawiony weksel przyjmie to przyjęcie uważa się za ważne. Co istotne, opisane wyżej zastrzeżenie może zawrzeć jedynie wystawca weksla – uprawnienie nie przysługuje indosantowi.

Klauzula „bez protestu”

Zawarcie powyższej klauzuli oznacza, iż w przypadku odmowy zapłaty sumy wekslowej, posiadacz weksla bez konieczności oprotestowania weksla, będzie uprawniony do przedłożenia zwrotnym dłużnikom wekslowym, indosantom i poręczycielom.