Weksle – problemy praktyczne [9]

Weksle – problemy praktyczne [9]

Mój kontrahent przedstawił mi do podpisu weksel, przy czym znajduje się tam stwierdzenie „bez protestu”. Czy takie stwierdzenie wywołuje dla mnie, jako wystawcy weksla jakieś skutki ?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy prawo wekslowe wystawca, indosant albo poręczyciel przez zastrzeżenie „bez kosztów”, „bez protestu” lub przez inne równoznaczne, napisane na wekslu i podpisane, mogą zwolnić posiadacza wekslu od protestu spowodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia, jako warunku zwrotnego poszukiwania.

Powyższe z kolei oznacza, iż osoba nie będzie musiała dokonywać czynności zwanej „protestem”, w celu dochodzenia praw z weksla, co w praktyce przekłada się na łatwiejszą drogę ich dochodzenia, albowiem protest sporządza się u notariusza.

Warto pamiętać, iż jeśli taką klauzulę zawrze Pan jako wystawca weksla, to będzie ona skuteczna względem każdorazowego nabywcy.

>>> WSTECZ