Weksle – problemy praktyczne [8]

Weksle – problemy praktyczne [8]

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Jakiś czas temu mój wspólniczka wystawiła weksel in blanco na rzecz naszego kontrahenta, podpisując się jako wspólnik spółki cywilnej. W chwili obecnej jesteśmy z tym kontrahentem w sporze, przy czym kontrahent grozi nam wypełnieniem weksla. Czy wspólniczka mogła sama wystawić kontrahentowi weksel ? Czy w związku z faktem, że nie podpisałem weksla wystawionego weksla jako wspólnik spółki cywilnej, będę także ponosił odpowiedzialność, jeśli kontrahent wypełni weksel i będzie domagał się zapłaty ?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2000 roku, II CKN 298/2000, należy stwierdzić, iż każdy wspólnik spółki cywilnej jest upoważniony do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Dlatego też jeśli w umowie spółki nie znajduje się żaden zapis ograniczający prawo wspólniczki do prowadzenia spraw, to należy uznać, iż była on umocowana do wystawienia weksla kontrahentowi.

Odnosząc się do drugiego z zadanych pytań, należy stwierdzić, iż zobowiązanie wynikające z weksla została zaciągnięte w imieniu spółki w związku z czym odpowiedzialność z tytułu niniejszego zobowiązania będą ponosić będą zgodnie z art. 864 k.c. wspólnicy spółki cywilnej solidarnie.

>>> WSTECZ